ooku no hito ga sono atarashii uirusu ni kakatte imasu.