sensyuu ha kaimono wo sitari, eigakan ni ittari sita.