kono resutoran ha bezitarianmuke no menyuu ga arimasu.