konya resutoran ni ikimasyou ka. kyou ryourisinai tumori desu.