kare no atarashii kuruma wa takai ka yasui ka, wakarimasu ka?