biiru ka wain ka nihonsyu, nani wo nomitai desu ka?