kare no heya wa kitanakatta node, souji o tetsudaimashita.