more Japanese 2 - kekka wa sateoki, anata no ito wa yokatta.