Turkish 133 - Art and Culture

QuestionAnswer
art
sanat
Kamil doesn't understand art.
Kamil sanattan anlamaz.
music
müzik
picture, painting, art of painting
resim
Can you draw? [Lit.] Can you draw (a) picture?
Sen resim çizebiliyor musun?
photograph, photography
fotoğraf
poem, poetry
şiir
spare time, free time
boş zaman
In his free timetimes Noyan writes poems.
Boş zamanlarında Noyan şiir yazar.
song
şarkı
guest, visitor
konuk
artist, performer
sanatçı
Today's guest artist is Noyan Dokudan!
Bugünün konuk sanatçısı Noyan Dokudan!
talent, ability
yetenek
talented, gifted
yetenekli
branch
dal
like (something), as, such as
gibi
I like branches of art such as music, photography, poetry and painting.
Müzik, fotoğraf, şiir ve resim gibi sanat dallarını severim.
death
ölüm
immortal
ölümsüz
Songs of talented artists become immortal.
Yetenekli sanatçıların şarkıları ölümsüz olur.
fame, renown
ün
renowned, famous
ünlü
successful
başarılı
pain, suffering, agony, tragic
acı
to go through, to suffer
çekmek
to suffer, to be in pain
acı çekmek
Every successful artist suffers.
Her başarılı sanatçı acı çeker.

Contributors