more Japanese 2 5 - shiraseru

QuestionAnswer
知らせる, to notify, to advise, to inform, annoncer, faire savoir
shiraseru
知らせてください。Please let me know. Faites-moi savoir s'il vous plaît.
shirasete kudasai
誰に知らせたらいいですか。Whom should I inform? Who should I inform?
dare ni shirasetara ii desu ka
彼は私に計画の変更を知らせてきた。Il me mit au courant du changement de plan. He acquainted me with the change of the plan. He told me about the change in the plan. He informed me about the changes in the plan.
kare wa watashi ni keikaku no henkou o shirasete kita
彼は彼女に自分の計画を知らせた。He acquainted her with his plan. He told her about his plan. Il l'informa de son propre projet.
kare wa kanojo ni jibun no keikaku o shiraseta
計画 plan
keikaku