Turkish 91 - Even more adverbs

QuestionAnswer
almost, nearlyhemen hemen
We've almost arrived.(Biz) hemen hemen vardık.
almost, nearlyneredeyse
to killöldürmek
You almost killed me.(Sen) beni neredeyse öldürdün.
often, frequentlysık sık
I come here often.Buraya sık sık geliyorum.
definite, absolute, certain; finalkesin
definiteness, absoluteness, certainty; finalitykesinlik
definitely, absolutely, certainlykesinlikle
That is definitely true.O kesinlikle doğru.
sudden, abrupt, instantaneouslyani
suddenlyAaniden
suddenlyBbirden
suddenlybirdenbire
to explode, to burstpatlamak
explosionpatlama
Suddenly it exploded.(O) birdenbire patladı.
single, only, one, sole, uniquetek
unicolor, monochromatictek renkli
alone, solo, on one's owntek başına
to live; to experienceyaşamak
I live by myself.(Ben) tek başıma yaşıyorum.

Contributors