kodomo

Usages of kodomo

あなた は ども が います か?anata wa kodomo ga imasu ka?
Do you have children?
わたし の ども は ポケモン が だいき です。watashi no kodomo wa pokemon ga daisuki desu.
My children love Pokemon.
わたしたち の ども は おなじ がっこう に かよって います か?watashitachi no kodomo wa onaji gakkou ni kayotte imasu ka?
Do our children go to the same school?
ども の とき、 よく カエル を べました。kodomo no toki, yoku kaeru o tabemashita.
When I was a child, I often ate frogs.
どもたち は ほん の アニメ を るの が き です。kodomotachi wa nihon no anime o miruno ga suki desu.
(My) kids like watching Japanese animations.
こども は アニメ が き です。kodomo wa anime ga suki desu.
Children like anime.
この っこう の こどもたち は とても やさしい です。kono gakkou no kodomotachi wa totemo yasashii desu.
The children at this school are really kind.
ども は まいにち っこう に かない と ダメ です。kodomo wa mainichi gakkou ni ikanai to dame desu.
Children have to go to school every day.
どもたち は ちがい を まなびます。kodomotachi wa chigai o manabimasu.
The children will learn the difference.
あちら の ども、 って います か?achira no kodomo, shitte imasu ka?
Do you know that child over there?
ども に お を げました。kodomo ni okashi o agemashita.
I gave candy to the child.
ども の とき、 よく びょう に なりました。kodomo no toki, yoku byouki ni narimashita.
I used to get sick often when I was a child.
 は どもたち と こうえん で あそびます。oji wa kodomotachi to kouen de asobimasu.
My uncle plays with the kids in the park.
どもけ の ほん を むの が き です。kodomomuke no hon o yomuno ga suki desu.
I like reading books for children.
ども に は あぶない あそび だ。kodomo ni wa abunai asobi da.
It's a dangerous game for children.
その あそび は どもたち に だいにん だ。sono asobi wa kodomotachi ni daininki da.
That game is very popular among the children.
ども に あめ を あげた。kodomo ni ame o ageta.
I gave a candy to the child.
どもたちkodomotachi
children
Elon.io is an online learning platform
We have hundreds of Japanese lessons and thousands of exercises.
Start learning Japanese

Start learning Japanese now