nihongo

Usages of nihongo

あなた は ちょっと ほん を はなします。anata wa chotto nihongo o hanashimasu.
You speak Japanese a little.
ほん が ならいたい です。nihongo ga naraitai desu.
(I) want to learn Japanese.
”Car” は ほん で なんと います か?"Car" wa nihongo de nanto iimasu ka?
How do you say "car" in Japanese?
”Watermelon” は ほん で 西すい と います。"Watermelon" wa nihongo de suika to iimasu.
"Watermelon" is "suika" in Japanese.
わたし は ほん の がくせい です。watashi wa nihongo no gakusei desu.
I am a Japanese (language) student.
ほん へ ほん を べんきょうし に った。nihon e nihongo o benkyoushi ni itta.
I went to Japan to study Japanese.
ほん を はなすこと が できます。nihongo o hanasukoto ga dekimasu.
(I) can speak Japanese.
ほん が できます。nihongo ga dekimasu.
(I) can speak Japanese.
ほんじんで、 ほん の せんせい です。nihonjinde, nihongo no sensei desu.
(He) is Japanese, and is a Japanese language teacher.
きょ は ほん を べんきょうする つもり だった。kyou wa nihongo o benkyousuru tsumori datta.
I was planning to study Japanese today...
かれ は ほん が じょう です。kare wa nihongo ga jouzu desu.
He is good at Japanese.
かれ は ほん を はなすの が じょう です。kare wa nihongo o hanasuno ga jouzu desu.
He is good at speaking Japanese.
あの せんせい の じゅぎょう は むずかしい です。 宿しゅくだい は ほん で かない と いけない。ano sensei no jugyou wa muzukashii desu. shukudai wa nihongo de kakanai to ikenai.
That teacher’s class is hard. The homework has to be written in Japanese.
ほん だけで なく、 えい も はなせます。nihongo dakede naku, eigo mo hanasemasu.
(She) can speak not only Japanese but also English.
できる だけ はやく ほん を まなびたい です。dekiru dake hayaku nihongo o manabitai desu.
(I) want to learn Japanese as quickly as possible.
ほん を ならいたい です。nihongo o naraitai desu.
(I) want to learn Japanese.
ほん で がみ を いたこと が ある。nihongo de tegami o kaitakoto ga aru.
I have written a letter in Japanese before.
かれ は ほん しか はなせません。kare wa nihongo shika hanasemasen.
He can speak only Japanese.
ほん を べんきょうしなくて は なりません。nihongo o benkyoushinakute wa narimasen.
I have to study Japanese.
いっしょ に ほん を べんきょうしよう。issho ni nihongo o benkyoushiyou.
Let's study Japanese together.
Elon.io is an online learning platform
We have hundreds of Japanese lessons and thousands of exercises.
Start learning Japanese

Start learning Japanese now