Japanese 303 - Vocabulary expansion 37

QuestionAnswer
dead body; corpseたいshitai
(I) found the corpse in the river.たい は かわ で つけました。shitai wa kawa de mitsukemashita.
basement; undergroundchika
There's a dead body in the basement. に たい が ある。chika ni shitai ga aru.
ironてつtetsu
That iron gate is heavy.その てつ の もん は おもい です。sono tetsu no mon wa omoi desu.
frying panフライパンfuraipan
The frying pan is hot.フライパン は あつい です。furaipan wa atsui desu.
This is an iron frying pan.これ は てつ の フライパン です。kore wa tetsu no furaipan desu.
to ride; to get on (a vehicle)noru
Let's get on this elevator.この エレベーター に りましょう。kono erebeetaa ni norimashou.
car; automobileどうしゃjidousha
(He) got on the car.どうしゃ に った。jidousha ni notta.
modelモデルmoderu
This car is a new model.この どうしゃ は あたらしい モデル です。kono jidousha wa atarashii moderu desu.
fashionファッションfasshon
She is a famous fashion model.かのじょ は ゆうめいな ファッション モデル です。kanojo wa yuumeina fasshon moderu desu.
She is good at riding a horse.かのじょ は うま に るの が じょう です。kanojo wa uma ni noruno ga jouzu desu.
subwayてつchikatetsu
I will take the subway.てつ に ります。chikatetsu ni norimasu.
Where is the subway station?てつ の えき は どこ です か?chikatetsu no eki wa doko desu ka?
ticketきっkippu
I bought a subway ticket.てつ の きっ を いました。chikatetsu no kippu o kaimashita.
Please look at the subway map.てつ の  を て ください。chikatetsu no chizu o mite kudasai.
(service) counterまどぐちmadoguchi
Where is the ticket counter?きっ の まどぐち は どこ です か。kippu no madoguchi wa doko desu ka.
How much is the ticket?きっ は いくら です か。kippu wa ikura desu ka.
The counter is closed.まどぐち は まって います。madoguchi wa shimatte imasu.
tunnelトンネルtonneru
This tunnel is very long.この トンネル は とても ながい です。kono tonneru wa totemo nagai desu.
This underground tunnel is old.この  トンネル は ふるい です。kono chika tonneru wa furui desu.
bicycleてんしゃjitensha
designerデザイナーdezainaa
(He) wants to become a fashion designer.ファッション デザイナー に なりたい です。fasshon dezainaa ni naritai desu.
This designer's bag is expensive.この デザイナー の バッグ は たかい です。kono dezainaa no baggu wa takai desu.
cameraカメラkamera
Don't forget the camera.カメラ を わすれないで。kamera o wasurenaide.
cameramanカメラマンkameraman
professional, proプロpuro
He is a professional cameraman.かれ は プロ の カメラマン です。kare wa puro no kameraman desu.
designデザインdezain
His design is professional.かれ の デザイン は プロ です。kare no dezain wa puro desu.
sunlightにっこうnikkou
The sunlight is bright.にっこう は あかるい。nikkou wa akarui.
The cat basks in the sunlight by the window.ねこ は まど で にっこう を びる。neko wa mado de nikkou o abiru.
Sunlight is coming in through the window.まど から にっこう が はいって いる。mado kara nikkou ga haitte iru.
bridgeはしhashi
You can see the river from the bridge.はし の うえ から かわ が える。hashi no ue kara kawa ga mieru.
I go to school by crossing the bridge.はし を わたって がっこう に きます。hashi o watatte gakkou ni ikimasu.
handkerchiefハンカチhankachi
This handkerchief is dirty.この ハンカチ は きたない よ!kono hankachi wa kitanai yo!
pocketポケットpoketto
(He) always has a handkerchief in his pocket.いつも ポケット に ハンカチ を って います。itsumo poketto ni hankachi o motte imasu.
These pants have many pockets.この ズボン は ポケット が おおい です。kono zubon wa poketto ga ooi desu.

Contributors

Want to contribute to this course?
Please let us know