Learn Duolingo English to Turkish
Lesson 50: Miş

QuestionAnswer
to close (transitive)kapatmak
to behavedavranmak
to compromise, to agreeanlaşmak
to miss, to yearnözlemek
to growbüyümek
to strike, to beat, to hitvurmak
to protect, to maintain, to preserve, to guardkorumak
to delete, to erase, to wipesilmek
to attach, to addeklemek
to visitziyaret etmek
I guess, I think, I supposesanırım
Add a new exercise