Learn Frans - Carte Orange - vmbo-g-t 2 F-N
het is mooi weer

Translation & pronunciation

il fait beau
het is mooi weer

Learn Frans - Carte Orange - vmbo-g-t 2 F-N grammar, vocabulary and pronunciation in our Frans - Carte Orange - vmbo-g-t 2 F-N lessons.

Start learning Frans - Carte Orange - vmbo-g-t 2 F-N now