Learn Engels - Go for it! - havo-vwo 2 E-N
aanmoedigen

Translation & pronunciation

to encourage
aanmoedigen

Learn Engels - Go for it! - havo-vwo 2 E-N grammar, vocabulary and pronunciation in our Engels - Go for it! - havo-vwo 2 E-N lessons.

Start learning Engels - Go for it! - havo-vwo 2 E-N now