Learn Engels - New Interface - t-havo-vwo 2 N-E
to leak

Translation & pronunciation

lekken
to leak

Learn Engels - New Interface - t-havo-vwo 2 N-E grammar, vocabulary and pronunciation in our Engels - New Interface - t-havo-vwo 2 N-E lessons.

Start learning Engels - New Interface - t-havo-vwo 2 N-E now