Μαθήματα Τουρκικών (Ελληνικά)
Lesson 14: C1 / 2ο κεφάλαιο / Ονόματα / Μέρος 3